PR manager          
Evdokia Polyakovskaya 
+27 011 063 968 8935           
polyakovskaya@rosatominternational.com